• darkblurbg

Verslag 21e symposium: Profielen maken verschil

Op woensdag 16 november jl. spraken ruim 30 vertegenwoordigers van 13 (van de 15) profielorganisaties met elkaar over de vraag: wat is de rol en ambitie van ons gezamenlijke netwerk – dat we tot nu toe ‘profielenberaad’ noemen? Waarin zit de meerwaarde voor de scholen en profielorganisaties? In welke opzichten maken profielen verschil? Hoe dragen we dat beter uit? Past daar, 11 jaar na haar oprichting, de naam ’Profielenberaad’ nog bij?

Op basis van een gezamenlijk ontwikkeld visiedocument was deze bijeenkomst georganiseerd om die vragen samen verder uit te diepen.

Dankzij een energieke en inspirerende presentatie van rector Tanja de Ruijter, 2 leraren en 2 leerlingen van Scholengemeenschap Huizermaat, maakte de bijeenkomst een vliegende start. Huizermaat is een scholengemeenschap voor mavo-havo-vwo met een rijk palet aan profielen – van Begaafdheidsprofiel tot International Business Class en van Technasium tot 20/80 learning in de Internationale Businessclass. Een weloverwogen keuze van profielen die passen bij de schoolfilosofie. Dit gevarieerde onderwijsaanbod wordt geschraagd door een breed gedeelde pedagogische visie (‘Gelukkig leren ontwikkelen’) met een centrale rol voor het mentoraat – waarvoor de school nu al voor de tweede maal het predicaat ‘Excellent’ heeft verworven. Zowel de leraren Bart en Daniël als de leerlingen Ploon en Resio wisten op een zelfbewuste manier duidelijk te maken waar de meerwaarde zit van het onderwijs op hun school.

Deze presentatie ontlokte veel reacties en vragen en legde daarmee een goede basis voor de gesprekken die daarna plaatsvonden in kleinere groepen. Dat leidde na de eerste ronde tot zes thema’s die karakteristiek (zouden moeten) zijn voor profielonderwijs:

  • Focus op gerichte ontwikkeling van leerlingen en leraren (motivatie)
  • Wisselwerking tussen binnen- en buitenschools leren
  • Verbinding & netwerkvorming, zowel van leraren, schoolleiding als leerlingen, zowel binnen als buiten de school
  • Kwaliteitszorg & kwaliteitscultuur
  • Aantrekkelijke werkgeverschap en inspirerende werkplek
  • Kansengelijkheid: recht doen aan verschillen, toegankelijkheid profielscholen voor alle leerlingen

In een tweede ronde werden deze kenmerken verder uitgewerkt waarmee het 'Expertise-Netwerk Profielonderwijs'1 een heldere opdracht heeft om in de komende 11 jaar, veel duidelijker dan voorheen, haar gezicht te tonen en haar stem te laten horen. Zowel naar de achterban van de profielorganisaties als naar het bredere publiek, politiek en beleidsmakers (OCW, Onderwijsinspectie, VO-raad e.a.). Daarbij werden twee functies genoemd waar het Expertise-Netwerk van Profielonderwijs zich vooral op kan richten.

  • Ontwikkeling en verspreiding van instrumentarium en know-how t.a.v. talentontwikkeling, kwaliteitszorg, competenties (leerlingen en leraren) en netwerkvorming.
  • Stem geven aan (lobbyen voor) de meerwaarde en verworvenheden van profielonderwijs en podium bieden aan elkaar voor uitwisseling over gemeenschappelijke vraagstukken.

1 In de loop van de bijeenkomst kwam langzamerhand deze naam bovendrijven. Het is een landelijk netwerk van profielscholen en -organisaties dat zich kenmerkt door uitwisseling en bundeling van expertise op het terrein van talentontwikkeling en dat naar buiten toe een stem/gezicht geeft aan onze visie en inzichten.