• darkblurbg

Visie

De organisaties en scholen verenigd in het Platform Profielonderwijs richten zich ieder vanuit een eigen invalshoek op talentontwikkeling en excellentie in het onderwijs. Dit vindt plaats vanuit de overtuiging dat aansluiting bij de interesse en het talent van leerlingen uitdaagt tot het behalen van de beste onderwijskundige resultaten en een optimale persoonlijke ontwikkeling.

Talentontwikkeling is gebaat bij een deskundige aanpak en een voortdurende inspanning. Zij stelt eisen aan de visie en organisatie van scholen, aan de kwaliteiten van docenten en aan hun onderwijs. Vandaar dat de koppeling tussen kwaliteitszorg en (de specifieke benadering van) talentontwikkeling een kenmerk is van alle organisaties en scholen die deelnemen aan het Platform Profielonderwijs.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit vier vertegenwoordigers van profielorganisaties die ongeveer vijf keer per jaar bijeenkomen, samen met projectleider (vacant) en secretaris Geesje van Slochteren. Namens het Platform Profielonderwijs overlegt de stuurgroep over actuele onderwijsontwikkelingen zoals Curriculum.nu, Burgerschapsvorming, Ouderbijdragen etc., brengt ze advies uit over verzoeken tot aansluiting van onderwijsorganisaties en overlegt ze met landelijke organisaties, het Ministerie van OCW en het Parlement over actuele thema's. Twee keer per jaar organiseert de stuurgroep een symposium en belegt ze een huishoudelijke vergadering met alle aangesloten profielorganisaties.

De stuurgroep bestaat uit:

  • Nico de Jong, voorzitter
  • Onno van Wilgenburg (namens Nuffic)
  • Albert Noord (namens VCPS)
  • Ria Sluiter (namens Technasium)

De stuurgroep wordt ondersteund door:

  • projectleider Martijn de Graaff
    voor inhoudelijke advisering, organisatie van symposia, contacten met profielorganisaties etc.
  • secretaris Geesje van Slochteren (vanuit SLO, info@platformprofielonderwijs.nl).

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement staan de richtlijnen en afspraken betreffende de functie, samenstelling en doel van het Platform Profielonderwijs.

 

Contact

Postbus 502 
3800 AM Amersfoort
(033) 484 04 15
info@platformprofielonderwijs.nl

Nico de Jong

Onno van Wilgenburg

Albert Noord

Ria Sluiter

Martijn de Graaff