• darkblurbg

 

Een overzicht van de 14 profielorganisaties die zijn aangesloten bij het Platform Profielonderwijs:

 

Het Bèta Challenge Programma voor vmbo-gl/tl richt zich met name op twee ontwikkeltrajecten: op de loopbaanoriëntatie van de leerling en op de ontwikkeling van doorstroomrelevante competenties voor MBO niveau 4 opleidingen. Door middel van o.a. de uitvoering van realistische bedrijfsopdrachten, bedrijfsbezoeken en interviews met beroepsbeoefenaren ontwikkelt de leerling zijn/haar richtingsgevoel en competenties. Alle opdrachten hebben een technisch/technologisch karakter om het (toenemend) belang van technologie in alle beroepssectoren te benadrukken.

Geo Future School (GFS) is een onderwijsstroom voor vmbo, havo en vwo. Leerlingen maken bij GFS kennis met grote vraagstukken waar onze samenleving voor staat op het gebied van klimaatverandering, gezondheid, globalisering, energie, water, voedsel, steden, logistiek en geopolitiek. Deze uitdagingen zijn complex en niet onder te brengen in één bepaald vakgebied. Voor oplossingen is een integrale benadering nodig. In het huidige onderwijs komen deze vraagstukken aan bod bij verschillende schoolvakken, maar niet op een integrale manier. Bij Geo Future School gebeurt dat wel. Het vakoverstijgende onderwijs, de samenwerking met bedrijven en het oplossingsgerichte denken zorgen voor een unieke aanpak.

Van praktijkonderwijs tot vwo, het Global Citizen Network is er voor alle scholen in het voortgezet onderwijs die werken aan wereldburgerschap. Deze scholen delen allemaal hetzelfde doel: het opleiden van leerlingen tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de internationale en interculturele maatschappij. Alle scholen samen vormen het Global Citizen Network waarbinnen ze met en van elkaar leren internationaliseren. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en delen van lesmateriaal en -methoden. Het netwerk coördineert, biedt advies op maat en waarborgt de kwaliteitszorg.

Havisten Competent (HaCo) is een netwerk van havo-scholen in Nederland. Deze scholen kiezen voor een eigen aanpak om hun havoleerlingen voor te bereiden op een mooi diploma en een goede overgang naar het hbo. Het programma bestaat uit activiteiten die in de gewone les en in de vakles kunnen worden uitgevoerd en gericht zijn op de competenties die de havist succesvol maken op het HBO.

Jet-Net & TechNet is een landelijk netwerk waarbinnen honderden bedrijven en scholen regionaal samenwerken. We geven jongeren een reëel en positief beeld van technische beroepen en helpen ze bij het maken van een bewuste keuze voor hun toekomstige studie en carrière. We doen dit door zowel bedrijven als scholen te inspireren, adviseren en faciliteren in hoe zij de samenwerking op een structurele en duurzame manier vorm kunnen geven.

EVOT (Expertisecentrum VO & Topsport) is de landelijke koepel die de verbinding vormt tussen de Topsport Talentscholen en namens hen tevens aanspreekpunt is voor NOC*NSF en het Ministerie van OCW. Een Topsport Talentschool is een normale school voor voortgezet onderwijs die van het Ministerie van OCW een licentie heeft gekregen om een aangepast onderwijsaanbod te kunnen doen aan (aanstaande) topsporters. Daarmee krijgen talentvolle sporters de gelegenheid om hun topsportcarrière te combineren met onderwijs. Voor elk talent met een NOC*NSF-topsportstatus kunnen Topsport Talentscholen een onderwijsprogramma bieden dat uitstekend is te combineren met het topsportprogramma. De scholen kunnen dus ‘maatwerk’ bieden en een belangrijk uitgangspunt voor de school is het streven om een sporttalent het onderwijsdiploma te laten behalen dat volledig aansluit bij zijn of haar capaciteiten.

Stichting Het Zelfstandig Gymnasium is een samenwerkingsverband tussen de zelfstandige gymnasia in Nederland. SZG werkt aan de kwaliteit van de gymnasiumopleiding, aan het uitwisselen van kennis over het opleiden van de unieke groep leerlingen die de gymnasia bevolkt, en aan het behartigen van de belangen van de gymnasia in de wereld van het Nederlandse onderwijs. 

Bij Stichting Technasium zijn bijna 100 middelbare scholen aangesloten. Zij mogen het predicaat Technasium voeren. Het Technasium heeft tot doel een hogere en betere doorstroom naar bètatechnische opleidingen op hbo- en wo-niveau te realiseren én om de belangstelling bij havo- en vwo-leerlingen voor bètatechnische beroepen te vergroten.  Stichting Technasium begeleidt de 18 regionale technasiumnetwerken waarin de scholen samenwerken en leidt docenten op. Samen met de technasiumscholen ontwikkelt de stichting het technasiumonderwijs en bewaakt en bevordert de kwaliteit. Centraal binnen het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), waarbij leerlingen in teams projectmatig werken aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Technasiumleerlingen maken al vroeg kennis met uiteenlopende sectoren, beroepen en vraagstukken binnen de bètatechniek. Ze ontwikkelen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek, zoals creativiteit, ondernemendheid, samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen en organiseren.

Met tweetalig onderwijs (tto) geeft de school leerlingen een stevige basis voor een steeds internationalere samenleving. Er zijn ruim 130 scholen lid van het netwerk tto. Het grootste deel daarvan biedt tto aan op vwo en/of havo. Het aantal scholen dat tto (ook) aanbiedt op het vmbo blijft groeien. In tto wordt minimaal de helft van de vakken in het Engels gegeven.

Het UNESCO-scholennetwerk, opgericht in 1953, is een netwerk van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, het Middelbaar beroepsonderwijs en Lerarenopleidingen. Wereldwijd zijn dat circa 10.000 scholen, in Nederland bestaat het netwerk uit 55 scholen. Zij maken hun leerlingen vertrouwd met  het UNESCO-gedachtengoed. Leerlingen dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. Scholen met interesse om toe te treden dienen een werkplan in waarin beschreven wordt op welke manier zij aandacht (willen) besteden aan de vier Unesco thema's: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap.

De Vereniging BegaafdheidsProfielScholen, opgericht in 2007, vertegenwoordigt 80 scholen PO en VO. Dankzij speciaal opgeleide docenten en leerlingbegeleiders, aparte klassen, programma’s of trajecten zijn deze scholen in staat om hun leerlingen op maat verbreding, verdieping en versnelling aan te bieden binnen en buiten het standaard curriculum. De doelgroep bestaat uit hoog- en meervoudig begaafde leerlingen, waaronder dubbel bijzondere leerlingen. Differentiatie, motivatie, socialisatie en het voorkomen van afstroom door onderpresteren staan hierbij voorop. Een aantal scholen kent een tussenjaar tussen PO en VO: intermezzo- of voorsprongklassen voor (te) jonge hoogbegaafde kinderen. Via vierjaarlijkse visitaties, een systeem van gestandaardiseerde intercollegiale audits, certificeert de vereniging de (aspirant-)leden officieel tot begaafdheidsprofielschool. De BPS-Academie ondersteunt de leraren, talentcoördinatoren en schoolleiders van de BP-scholen met studiedagen en intervisiebijeenkomsten. Voor de leerlingen organiseren wij ieder jaar een landelijke BPS-leerlingendag.

 

De Vereniging CultuurProfielScholen wil een bijdrage leveren aan de structurele inbedding en het waarborgen van de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie bij cultuurprofielscholen in het voortgezet onderwijs. De vereniging VO is een actief platform dat een landelijk netwerk onderhoudt, waarbinnen informatie-uitwisseling, onderlinge ondersteuning bij ontwikkelingsvraagstukken en deskundigheidsbevordering een belangrijke rol spelen. Inmiddels heeft het Primair Onderwijs haar eigen PO-vereniging; ook het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) vallen onder deze vereniging.

Vereniging NLT (186  scholen) is een vereniging van en voor scholen. Ze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van het vak nlt. Een belangrijk doel van NLT is om leerlingen zicht te geven op de studie- en beroepspraktijk van bèta en technologie. Dat doet ze door interdisciplinaire modules aan te bieden. Deze modules zijn samengesteld door docenten in samenwerking met het hoger onderwijs en bedrijven. Bovendien behartigt de vereniging de belangen van het vak, van de nlt-docenten en van de TOA’s.

Wetenschapsoriëntatie Nederland is een netwerkorganisatie van 50 vwo-scholen, die willen dat hun leerlingen goed voorbereid zijn op een wetenschappelijke vervolgopleiding. Het doel is dat leerlingen een voorsprong hebben op het moment dat zij naar de universiteit gaan. Maar dat zij ook 21st Century skills ontwikkelen: actief vragen stellen, en kritische en nieuwsgierige houding, zelf op zoek gaan naar informatie, problemen oplossen, creatieve en nieuwe aanpakken bedenken en goed samenwerken.