• darkblurbg

Wat doen wij

Het Platform Profielonderwijs is een landelijk netwerk van vijftien profielorganisaties, die zich ieder richten op een andere vorm van talentontwikkeling. In totaal zijn hierbij ca. 650 scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten, variërend van scholen met aandacht voor cultuur, tweetalig onderwijs tot bètavakken en wetenschapsoriëntatie. Twee keer per jaar komen de profielorganisaties en hun scholen, samen met externe deskundigen bijeen tijdens symposia om ervaringen en inzichten uit te wisselen. Het doel is om het onderwijs aan de leerlingen en het functioneren van de organisaties en scholen verder te verbeteren.

Het Platform Profielonderwijs vervult als netwerkorganisatie drie functies:

  • verbinden: zorgdragen voor de onderlinge verbondenheid van de aangesloten profielen;
  • vertegenwoordigen: het onderhouden van contacten met de overheid, onderwijsorganisaties en de politiek;
  • verrijken: het organiseren van symposia die de profielscholen in hun ontwikkeling stimuleren.

Platform Profielonderwijs - Verslag seminar 24 april 2024 

Profielorganisaties (en de aangesloten scholen) zorgen voor innovatief en eigentijds onderwijs. Daarvoor is een deskundige aanpak en een voortdurende inspanning nodig. Resulteren de doelen, ambities en aanpak ook in het innovatieve onderwijs dat je voor ogen hebt? In het seminar van 24 april 2024 hebben we ons laten inspireren door Kristin Vanlommel, lector Organiseren van verandering in het onderwijs’ aan de Hogeschool Utrecht. Zij nam ons mee in verschillende perspectieven op kwaliteit die aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de profielorganisaties. 

Lees meer >>

 

Verslag seminar Platform Profielonderwijs 2023

Hoe werk je aan duurzame innovaties binnen het onderwijs en binnen de profielorganisaties in het bijzonder? Dat was de vraag die centraal stond bij het seminar op 15 november 2023. Het kwam naar duidelijk naar voren bij de twee gastsprekers: Tijana Prokic Breuer (Education Lab) en Suzanne Unck (Impuls Open Leermateriaal). En ook bij de presentaties van Technasium en Havisten Competent. Zo’n 25 voorzitters, projectleiders en coördinatoren van profielorganisaties waren aanwezig.

Lees meer>>

 

 

Verslag 22e seminar: toegankelijk talentonderwijs

Hoe kunnen we ons als profielorganisaties herpositioneren en onze toegevoegde waarde als expert- en netwerkorganisaties duidelijk naar voren laten komen? Welke mogelijkheden zien we voor het delen van expertise en leermaterialen buiten de eigen organisaties? Deze vragen stonden centraal in het seminar op woensdagochtend 12 april bij SLO, waarin zo’n 30 voorzitters, projectleiders en coördinatoren van profielorganisaties aanwezig waren en ook enkele betrokkenen vanuit Impuls Open Leermiddelen aansloten.

Lees meer>>

 

Seminar 'Toegankelijk Talentonderwijs'

Op woensdagochtend 12 april van 09.30-13.30 uur vindt in Amersfoort bij SLO de 22e halfjaarlijkse conferentie van het Profielenberaad plaats. Na het visie-seminar van november gaan we deze keer dieper in op de vraag hoe invulling te geven aan meer Toegankelijk Talentonderwijs.

Lees meer>>

 

 

Verslag 21e symposium: Profielen maken verschil

Op woensdag 16 november jl. spraken ruim 30 vertegenwoordigers van 13 (van de 15) profielorganisaties met elkaar over de vraag: wat is de rol en ambitie van ons gezamenlijke netwerk – dat we tot nu toe ‘profielenberaad’ noemen? Waarin zit de meerwaarde voor de scholen en profielorganisaties? In welke opzichten maken profielen verschil? Hoe dragen we dat beter uit? Past daar, 11 jaar na haar oprichting, de naam ’Profielenberaad’ nog bij?

Op basis van een gezamenlijk ontwikkeld visiedocument was deze bijeenkomst georganiseerd om die vragen samen verder uit te diepen. Lees meer>>

 

 

Op woensdag 16 november van 09.30 – 13.30 uur vindt in Amersfoort bij SLO de 21e halfjaarlijkse conferentie van het Profielenberaad plaats. Na de voorjaarsbijeenkomst over onze rol in de onderwijsontwikkeling van scholen, heeft een voorbereidingsgroep verder gesproken over de missie, visie en rol van het Profielenberaad.

Lees meer >>

 

 

Fantastisch nieuws van het Nationaal Groeifonds!

Op 14 april 2022 heeft voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de commissie Nationaal Groeifonds uitsluitsel gegeven over de honorering van de tweede ronde subsidieaanvragen voor het Nationaal Groeifonds. De pitch die het Profielenberaad samen met VO-content en Education Warehouse op basis van het “Deltaplan GDL” in de zomer van 2021 indiende bij OCW, is de basis geweest voor de uitwerking in de definitieve aanvraag “Impuls Open Leermiddelen”.

De commissie Nationaal Groeifonds heeft zojuist laten weten dat de subsidieaanvraag van bijna 80 miljoen euro positief is beoordeeld en dat is voor alle bij de uitwerking betrokken partijen, fantastisch nieuws! Lees hier het officiële persbericht en verheug je - samen met ons - op alle mogelijkheden die we hiermee als onderwijs krijgen.

Namens de stuurgroep van het Profielenberaad, Wiebe Zoethout, voorzitter

 

 

Expertsessie 'Eigenaarschap van Open Leermateriaal: struikelblok of katalysator?

De Open Leermiddelen Alliantie Nederland, bestaande uit het Profielenberaad, VO-Content en Education Warehouse, organiseert op maandag 9 mei 2022 van 18.00-21.00 uur de eerste expertsessie in het kader van de Impuls Open Leermateriaal. Deze expertmeeting is gericht op leraren, schoolleiders en projectleiders van (veldexpert-)scholen en onderwijsorganisaties die zich actief bezighouden met Open Leermateriaal.

Wil je meer informatie en/of wil je je aanmelden? Lees dan de uitnodiging.

 

 

Bijeenkomst 'Profiel: vliegwiel voor schoolontwikkeling of particulier buitenbeentje'

Op woensdagochtend 20 april organiseert het Profielenberaad van 09.30-12.30 uur een bijeenkomst met als thema 'Profiel: vliegwiel voor schoolontwikkeling of particulier buitenbeentje'. Aanleiding is een recent advies van de Onderwijsraad 'Publiek karakter voorop' waaruit het beeld spreekt dat Profielonderwijs eerder een vorm van privaat onderwijs is, gericht op leerlingen met bijzondere leerbehoeften en gefinancierd met extra ouderbijdragen, dan een deel van het reguliere onderwijs. Lees meer>>

 

 

Aanvraag voor de Impuls Open Leermiddelen bij Nationaal Groeifonds

In het voorjaar van 2021 hebben we als Profielenberaad de notitie ‘Deltaplan Gepersonaliseerd Digitaal Leren’ vastgesteld. Daarin pleiten we voor een samenhangende aanpak van het ontwikkelen en digitaal delen van Open Leermiddelen – iets waarmee iedere profielorganisatie zelf de nodige ervaring heeft. Mede op basis hiervan heeft het Ministerie van OCW in de zomer van 2021 een aanvraag voorbereid voor een Impuls Open Leermateriaal. Als Profielenberaad zijn we, samen met andere onderwijsorganisaties, actief betrokken bij de nadere uitwerking van deze plannen. In het najaar van 2021 is deze aanvraag formeel door OCW ingediend bij het Nationaal Groeifonds.

Tijdens ons webinar van 3 december hebben we hieraan extra aandacht besteed. De verwachting is dat medio april bekend wordt of het Nationaal Groeifonds onze aanvraag honoreert. Dat kan betekenen dat er een forse financiële impuls komt voor het uitgebreider delen en door-ontwikkelen van Open Leermateriaal in het hele funderend onderwijs, voor een periode van 7-8 jaar. Wij verwachten dat deze aanpak ook voor profielorganisaties een forse impuls kan geven om hun activiteiten verder uit te bouwen en hun (nu in eigen kring gedeelde) Open Leermateriaal te delen met andere scholen en leraren. Vandaar dat we nu al vast op onze website aandacht besteden aan de aanvraag en een voorlichtingsfilm waarin de hoofdlijnen van de Impuls Open Leermateriaal geschetst worden. 

Op woensdag 6 april vind in de Jaarbeurs in Utrecht de IPON plaats, dé vakbeurs voor onderwijsinnovatie en ICT. Op de IPON vind je het Digitale Leermiddelenplein, waar open leermaterialen vanuit de praktijk worden belicht. Bezoek aan de beurs is gratis, je hoeft je alleen maar te registreren. ‌

 

 

Terugblik online jubileum-seminar

Het Profielenberaad bestaat 10 jaar en organiseerde op vrijdag 3 december jl. voor de 20e keer een themabijeenkomst. Dit keer stond het online seminar in het teken van ‘Parels van hybride profielonderwijs’. Aanleiding hiervoor zijn de vele creatieve vormen van profielonderwijs die in de afgelopen periode van afstandsonderwijs zijn ontwikkeld. Daarnaast is een relatie gelegd met de groeifondsaanvraag voor de landelijke ontwikkeling van open leermiddelen, iets waarmee de landelijke profielorganisaties al de nodige ervaring hebben. Aan dit seminar namen zo’n 65 deelnemers deel vanuit profielorganisaties en betrokken partners. Lees meer>>

 

 

Op vrijdagochtend 3 december 2021 organiseert het Profielenberaad van 10.00-12.00 uur een online jubileum-seminar onder de noemer 'Parels van hybride profielonderwijs'.
Het programma bestaat uit een interactieve plenaire bijdrage van Inge Molenaar en Lodewijk Asscher en een workshopronde waarin enkele docenten/scholen hun creatieve voorbeelden delen van een nieuwe balans tussen afstandsonderwijs en fysieke activiteiten. Welke nieuwe onderwijsvormen hebben zich ontwikkeld en wat leren we daarvan?
<<Lees meer>>

 

 

Op woensdagochtend 14 april a.s. organiseert het Profielenberaad van 10.00-12.00 uur een online themabijeenkomst voor profielscholen en -organisaties over auditeren, als vervolg op het online seminar van woensdag 25 november jl. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Lees meer>>

 

 

Brief voorhangprocedure naar Tweede Kamer

Op vrijdag 23 oktober is de brief 'Voorhangprocedure in verband met uitwerking richtlijnen vrijwillige ouderbijdragen' verstuurd aan de Tweede Kamer. Op donderdag 29 oktober heeft de Vaste Kamercommissie deze brief kort besproken, en besloten om aan Minister Slob een reactie te vragen op de brief.

 

Profielonderwijs in tijden van corona

Na de uitbraak van het coronavirus moesten scholen van de ene op de andere dag hun onderwijs omgooien. Dat levert, behalve veel werkdruk en stress, ook talloze mooie voorbeelden op. Van veel profielorganisaties en hun scholen horen we verrassend creatieve en mooie verhalen. Praktijkvoorbeelden en ideeën die de moeite waard zijn om te delen. In een reeks verhalen worden vanaf eind mei zoveel mogelijk verschillende profielscholen en-organisaties geportretteerd.

De nieuwste blog over profielonderwijs in tijden van corona staat online: Bèta Challenge op het Northgo college: we gaan voor goud!

 

Statement onderwijs en maatschappelijke organisaties inzake curriculumvernieuwing

Op donderdag 12 maart, vlak voor de coronacrisis in volle hevigheid losbarstte, heeft de Stuurgroep van het Profielenberaad een verklaring opgesteld naar aanleiding van het Kamerdebat over curriculumvernieuwing van 5 maart jl. Deze oproep hebben we niet alleen gedeeld met de aangesloten profielorganisaties, maar ook verspreid naar andere organisaties in en om het onderwijs. Ondanks de drukte en disruptie die de coronacrisis veroorzaakt, stroomden de steunbetuigingen snel binnen. Binnen een week heeft een brede waaier aan organisaties uit het voortgezet onderwijs, het basisonderwijs, lerarenopleidingen, universiteiten en maatschappelijke organisaties, zijn steun betuigd. In de reacties klinkt een brede betrokkenheid en urgentie door voor ons pleidooi om de vernieuwing van het curriculum van het funderend onderwijs zonder dralen voort te zetten. 

Op vrijdag 20 maart hebben we dit signaal, namens 53 organisaties in en rond het onderwijs, overgebracht aan Minister en Kamer. Organisaties en scholen die nog niet hebben kunnen reageren, kunnen hun reactie tot 31 maart a.s. alsnog sturen aan info@profielenberaad.nl.

 

GEANNULEERD! Themabijeenkomst Innovatie en kwaliteitszorg: de meerwaarde van 'waarderend auditen' op woensdag 8 april 2020.

In verband met de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus hebben wij besloten deze bijeenkomst af te zeggen.

Het thema van de bijeenkomst vinden we echter zozeer van belang, dat we dit een plek zullen geven in het programma van ons volgende symposium op woensdag 7 oktober a.s. Hierover volgt nog nader bericht.

Goed bezocht symposium: inspirerende workshops en lezingen bij Eigen-wijze curriculumontwikkeling

Op donderdag 31 oktober 2019 vond voor de 16e keer een symposium plaats van het Profielenberaad. Zo’n 120 docenten, schoolleiders en teamleiders van profielscholen en profielorganisaties verzamelden zich in Conferentiecentrum Domstad te Utrecht voor inspirerende workshops en lezingen. Lees meer >>