• darkblurbg

Terugblik op online seminar 'Waarderend auditen'

Op woensdag 25 november jl. vond het online seminar De meerwaarde van 'waarderend auditen' plaats. Aan dit seminar namen zo'n 30 vertegenwoordigers van profielorganisaties deel, waaronder met name mensen die zich bezighouden met visitaties/audits.

In het onderwijsverslag van 2019 sprak de Onderwijsinspectie zich kritisch uit over de wijze waarop 'innovatieve onderwijsconcepten' omgaan met kwaliteitsbeleid en met wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde. Ook al hebben we de hoofdlijn van die kritiek in een gesprek met de Inspecteur-Generaal kunnen weerleggen, toch zagen wij daarin wel een aansporing om waar mogelijk onze aanpak op dit terrein verder te verbeteren. Vandaar dat we op woensdagochtend 25 november 2020 ons 17e seminar (in online vorm) hebben gewijd aan dit thema: De meerwaarde van 'waarderend auditen'

De plenaire presentatie werd verzorgd door Annet van de Wetering van Metanoia. Zij is gecertificeerd ISO Lead auditor en deskundig op het terrein van Appreciative Inquiry. In haar presentatie gaat ze niet alleen in op de filosofie achter 'waarderend auditen', maar maakt ze ook duidelijk dat deze benaderingswijze slechts effect heeft als er voldoende draagvlak is en derhalve niet los kan staan van de cultuur van de hele organisatie.

In drie deelsessies werden door de deelnemers ervaringen en ideeën uitgewisseld over de volgende thema's:

  • Ervaringen met leerlingen als co-auditoren - Roosje Passchier, Vereniging van CultuurProfielScholen;
  • De combinatie van een online meetsysteem en 'zuiver' waarderend auditen - Floris Roodvoets, stichting Technasium;
  • De spanning tussen 'waarderend auditen' en beoordelen van de kwaliteit - Onno van Wilgenburg, TTO.

Aan het eind van het seminar concludeerde Pieter Hettema dat zowel de algemene inleiding van Annet van de Wetering als de drie deelsessies veel stof tot nadenken hebben gegeven. 'Waarderend auditen' lijkt een goede, toekomstgerichte benaderingswijze te zijn, die echter niet denkbaar is zonder draagvlak op alle niveaus. Met dit online seminar is daarvoor een eerste basis gelegd, die echter ook nog vraagt om verdere uitwerking. Een belangrijk punt daarbij is de vraag hoe je een helder onderscheid en goede balans kunt bewaren tussen 'waarderen' en 'beoordelen'. In 2021 komt het Profielenberaad hier ongetwijfeld op terug, hopelijk dan weer in de vorm van een fysieke bijeenkomst.